Vidaus tvarkos taisyklės

PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja Plungės „Saulės“ gimnazijos bendruomenės darbą ir vidaus tvarką, siekiant stiprinti gimnazijos autoritetą visuomenėje, užtikrinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir vidaus administravimo srityje, darbo drausmę, darbo kokybę ir jo efektyvumą. Darbo drausmė grindžiama sąžiningu savo pareigų atlikimu ir yra būtina kokybiškam darbui užtikrinti; darbo drausmės laikymasis – pagrindinė bendruomenės nario pareiga. Taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, aptarnaujančio ir pagalbinio personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų).

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu           (toliau – DK), Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, gimnazijos nuostatais, direktoriaus įsakymais.

3. Šios Taisyklės nustato gimnazijos bendrąją darbo tvarką, darbuotojų elgesio reikalavimus bei darbo ir poilsio laiką darbuotojams (administracijai, kitiems darbuotojams, mokytojams ir neformaliojo švietimo vadovams, pagalbiniam ir aptarnaujančiam personalui) ir mokiniams.

4. Šios Taisyklės privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį su gimnazija: administracijos darbuotojams, mokytojams ir neformaliojo švietimo vadovams, pagalbiniam ir aptarnaujančiam personalui. Taisyklės numatytais atvejais privalomos ir mokiniams.

5. Gimnazijos darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijos, kolektyvinė sutartis. Konkrečias darbuotojų teises ir pareigas nustato jų pareiginiai nuostatai (pareigybių aprašymai).

6. Asmuo, priimamas dirbti į gimnaziją, supažindinamas su šiomis Taisyklėmis (pasirašytinai), darbo saugos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais (pareigybės aprašymu).

7. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

8. Už gimnazijos darbo tvarkos taisyklių vykdymą atsako direktorius. Šių taisyklių laikymosi priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai.

 

II. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

9. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas ir jam pavestą darbą, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus gimnazijos vadovų bei teisėtus savivaldos institucijų nurodymus ir sprendimus.

10. Darbuotojams gimnazijos patalpose ir teritorijoje draudžiama rūkyti bei darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

11. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, vandenį, elektros energiją ir kitus materialinius gimnazijos išteklius.

12. Gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kita technine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

13. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kita technine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

14. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbu atlieka tik už tai atsakingas gimnazijos darbuotojas.

15. Darbuotojai darbo vietoje bei kitose patalpose privalo laikytis švaros ir tvarkos.

16. Gimnazijoje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė, akademinei įstaigai būdinga darbo atmosfera.

17. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

18. Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš darbo pradžią.

19. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų.

20. Draudžiama gimnazijos tarnybinėse patalpose likti pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.

21. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.

22. Mokytojų darbo tvarka:

22.1. mokytojas kiekvieną dieną darbo pradžioje ir pabaigoje peržiūri skelbimus, susipažįsta su kita jam skirta asmenine informacija, laiku vykdo nurodymus, iki nurodyto termino pateikia reikalingas ataskaitas;

22.2. be administracijos leidimo nekeičia pamokų ar užsiėmimų laiko, tvarkaraščio, nevaduoja vienas kito;

22.3. į darbą atvyksta ne vėliau kaip 10 min. iki pamokos ar užsiėmimo pradžios;

22.4. nuskambėjus skambučiui, mokytojas turi pradėti vesti pamoką;

22.5. būna pasiruošęs kiekvienai pamokai, užsiėmimui, žino tikslus ir uždavinius, metodus ir priemones, racionaliai suplanuoja darbo laiką;

22.6. mokytojas atsako už drausmę ir tvarką per pamoką. Pamokos ir kiti užsiėmimai vedami tvarkingoje, išvėdintoje klasėje. Pastebėjęs, kad klasėje sugadintas inventorius ar yra kitų trūkumų, turi nedelsdamas informuoti administraciją.

23. Mokytojas, baigęs darbą jam skirtame kabinete, kabineto raktą grąžina į nurodytą vietą mokytojų kambaryje.

24. Elektroninį dienyną pildo tą pačią dieną pamokų (užsiėmimų) metu ar joms pasibaigus.

25. Kūno kultūros, technologijų, informacinių technologijų, chemijos, fizikos mokytojai kiekvienais metais supažindina mokinius su saugumo technikos taisyklėmis pasirašytinai ir sudaro mokiniams saugias mokymosi sąlygas. Saugumo technikos taisyklės turi būti iškabintos kabinete matomoje vietoje ir patvirtintos direktoriaus parašu ir antspaudu.

26. Savo dalyko pažymius mokytojas įrašo mokiniui į elektroninį dienyną.

27. Pertraukų metu mokytojas pagal parengtą grafiką prižiūri drausmę ir tvarką jam skirtoje gimnazijos vietoje.

28. Mokytojas gerbia mokinį, nenaudoja fizinio ir psichologinio smurto, nevaržo jo teisių.

29. Mokytojas negali išleisti mokinių iš pamokos su kitais asmenimis, išskyrus atvejus, kai administracija duoda sutikimą.

30. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba staiga mokiniui susirgus užsiėmimų metu, suteikiama pirmoji medicininė pagalba arba mokinys nedelsiant nukreipiamas (ar palydimas) į medicinos kabinetą. Reikalui esant iškviečiama greitoji pagalba, informuojami tėvai.

31. Klasės vadovo funkcijos:

31.1. atstovauti klasės interesams gimnazijoje, reguliariai susitikti su auklėtiniais;

31.2. organizuoti auklėtinių pamokų lankomumo apskaitą, operatyviai informuoti administraciją ir tėvus apie pamokų praleidimo atvejus;

31.3. parengti klasės vadovo planus, tvarkyti dokumentaciją, teikti administracijai būtiną informaciją apie klasės mokinius;

31.4. pasibaigus pusmečiui, užpildytą pažangumo ir lankomumo suvestinę elektroniniame dienyne pateikti pavaduotojui ugdymui;

31.5. padėti auklėtiniams pasirengti popamokiniams renginiams ir juose dalyvauti;

31.6. informuoti auklėtinių tėvus apie klasės reikalus, jų vaikų pasiekimus, lankomumą ir elgesį;

31.7. informuoti auklėtinių tėvus apie ugdymo proceso organizavimo pakeitimus;

31.8. organizuoti klasės tėvų susirinkimus, individualius pokalbius;

31.9. skatinti auklėtinius dalyvauti gimnazijos veikloje, puoselėti demokratinius santykius klasėje;

31.10. stebėti, kad auklėtiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių;

31.11. dalyvauti prevencinėje ir ugdymo karjerai veikloje.

 

III. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

32. Darbuotojų išvaizda turi būti tvarkinga, jų apranga švari, tinkama, privaloma laikytis bendrųjų asmens higienos ir estetikos reikalavimų.

33. Jei darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka reikalavimų, gimnazijos direktorius (arba jo įgaliotas asmuo) perspėja ir įpareigoja darbuotoją jų laikytis.

 

IV. ELGESIO REIKALAVIMAI

34. Visi darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja gimnaziją.

35. Gimnazijoje turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, mokiniais ir kitais asmenimis. Gimnazijos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

36. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

37. Darbuotojams draudžiama darbo vietoje laikyti ir skleisti necenzūrinio arba asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją.

38. Gimnazijos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ir apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

39. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

40. Darbuotojas į darbą priimamas pagal darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo remdamasi darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, profesijos, kvalifikacijos darbą ir eiti tam tikras pareigas, laikydamasis nustatytos darbo tvarkos. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas, numatytas LR Darbo kodekse, šalių susitarimu nustatytuose norminiuose aktuose.

41. Į darbą priimamas asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus:

41.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;

41.2. diplomą (-us);

41.3. vyr. mokytojo, metodininko ar eksperto kvalifikacinį pažymėjimą;

41.4. išlaikomų vaikų gimimo liudijimus;

41.5. pažymą (-as) apie pedagoginio darbo stažą iš mokyklos, kurioje dirba ar dirbo ankščiau;

41.6. asmens medicininę knygelę;

41.7. privalomojo pirmosios pagalbos mokymo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir privalomojo higienos įgūdžių mokymo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą;

41.8. pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

42. Sudarydamas darbo sutartį, direktorius arba įgaliotas jo asmuo privalo priimamą asmenį supažindinti su būsimu darbu, darbo apmokėjimo sąlygomis, su pareiginiais nuostatais, kolektyvine darbo sutartimi ir vidaus tvarkos taisyklėmis. Darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, privalo išklausyti nustatytus darbo saugos instruktažus. Apie tai, kad susipažino su visais išvardytais norminiais dokumentais, darbuotojas patvirtina pasirašytinai tam skirtuose žurnaluose.

43. Darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse numatytais atvejais ir nurodyta tvarka. Atleidimo iš darbo diena laikoma paskutinė darbo diena. Darbuotojas privalo atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ir perduoti jo vardu užrašytas mokymo priemones.

44. Keičiantis gimnazijos direktoriui, jo pavaduotojams, jų žinioje esančios bylos, nebaigti vykdyti dokumentai, materialinės vertybės perduodamos pagal perdavimo – priėmimo aktus asmeniui, eisiančiam jų pareigas, o jei tokio nėra – gimnazijos direktoriaus (ar kito įgalioto asmens) paskirtam asmeniui. Perdavimo – priėmimo aktus tvirtina gimnazijos direktorius (ar kitas įgaliotas asmuo).

 

VI. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO, UGDYMO SUTARČIŲ SUDARYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

45. Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

46. Priėmimo sąlygos:

46.1. klasės komplektuojamos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir mokinių skaičių;

46.2. į I ir II klases pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; jeigu yra laisvų vietų, priimami ir kiti mokiniai;

46.3. į III ir IV klases priimami visi pageidaujantys mokytis gimnazijoje mokiniai, pateikę pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą;

46.4. mokinys, mokęsis užsienyje, mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus;

46.5. dokumentų priėmimas gimnazijoje pradedamas nuo sausio 15 dienos ir baigiamas birželio 20 dieną. Pasibaigus komplektavimui, į laisvas vietas dokumentai priimami iki rugsėjo 1 dienos;

46.6. asmuo, pageidaujantis mokytis gimnazijoje, pateikia prašymą gimnazijos direktoriui. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14 – 17 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;

46.7. asmuo, pateikęs prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II-os dalies programą, iki birželio 20 dienos pristato 8 klasių baigimo pažymėjimą;

46.8. asmuo, pateikęs prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, iki birželio 20 dienos pristato pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, individualų ugdymo planą;

46.9. priimtų mokinių sąrašai ir suformuotų klasių sąrašai skelbiami paskutinę rugpjūčio mėn. savaitę gimnazijos internetinėje svetainėje www.plungessaulesgim.eu ir gimnazijos fojė skelbimų lentoje.

47. Asmens priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrosios pakopos ir vidurinio ugdymo programas įforminamas trišale mokymosi sutartimi.

48. Išvykimas iš gimnazijos:

48.1. išvykstančių iš gimnazijos mokinių tėvai (globėjai) pateikia prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų

48.2. mokinys, prieš išvykdamas iš gimnazijos, pateikia direktoriui atsiskaitymo lapą;

48.3. mokiniui išduodama pažyma apie jo mokymosi rezultatus;

48.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui inicijuoja mokinį išbraukti iš klasės sąrašų gimnazijos elektroniniame dienyne ir Mokinių registre.

49. Mokinių priėmimas į gimnaziją ir išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

VII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

50. Pamokos gimnazijoje pradedamos 8.00 val. Pamokų trukmė – 45 min.

51. Pamokų laikas gali būti trumpinamas esant sanitarinių higieninių reikalavimų normų neatitikimui, vykstant svarbiems gimnazijos renginiams arba kitais atvejais, suderinus su steigėju. Apie ugdymo proceso organizavimo pakeitimus klasių vadovai informuoja tėvus.

52. Atitinkamai trumpinamas ir neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas.

53. Gimnazijos pamokų laikas:

53.1. pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 14.35 val.;

53.2. antradieniais – nuo 8.00 val. iki 15.05 val.;

53.3. pamokos trukmė – 45 min.;

53.4. pertraukos tarp pamokų – keturios pertraukos po 10 min. ir dvi pertraukos po 20 min.

54. Gimnazijoje nedirbama DK nustatytomis švenčių dienomis.

55. Kasmetinės atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal pateiktus atostogų grafikus. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas administracijos įstatymų nustatyta tvarka, esant darbuotojo sutikimui.

56. Pedagogams kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus suteikiamos birželio – rugpjūčio mėnesiais (mokinių atostogų metu).

57. Gimnazijos darbuotojai, kurie pageidauja atostogauti kitu laiku nei numatyta atostogų grafike, motyvuotus prašymus pateikia direktoriui prieš 2 savaites iki atostogų pradžios.

58. Kasmetinės, tikslinės atostogos gimnazijos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir gimnazijos norminių dokumentų nustatyta tvarka.

59. Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

60. Mokslo metų pradžią ir pabaigą reglamentuoja gimnazijos ugdymo planas.

61. Gimnazijoje dirbama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis ir individualiomis programomis, išsilavinimo standartais. Ugdymo organizavimo tvarka detaliai numatoma gimnazijos ugdymo plane.

62. Gimnazijos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įeina bent vienas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos nariai, tėvų ir mokinių atstovai. Darbo grupė vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais bendraisiais ugdymo planais. Gimnazijos ugdymo planą aprobuota Gimnazijos ir Mokytojų tarybos, įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.

63. Ugdymo plano įgyvendinimą nustato higienos normas atitinkantys pamokinės ir neformaliojo švietimo veiklos tvarkaraščiai.

64. Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui kasmetinės atostogos suteikiamos vasaros metu pagal iš anksto direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimą bei gimnazijos galimybes (išimties tvarka, esant svarbioms aplinkybėms, atostogos darbuotojams suteikiamos per mokslo metus).

65. Mokytojui susirgus ar jam išvykus į kvalifikacijos tobulinimo kursus, esant galimybei, organizuojamas pamokų pavadavimas arba daromi laikini pakeitimai tvarkaraštyje. Apie visus pakeitimus mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų lentoje ir asmeniškai.

 

VIII. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

66. Darbuotojų teisės ir pareigos reglamentuotos Gimnazijos nuostatuose, pareigybių aprašuose.

67. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus vadovų nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus.

68. Gimnazijos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

69. Mokytojas susipažįsta su savo kitų mokslo metų krūviu, prieš išeidamas kasmetinių atostogų.

70. Pedagogai turi teisę atostogauti 40 darbo dienų. Kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių atostogų metu arba kitais Darbo kodekse numatytais atvejais.

71. Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis tik pedagogui sutikus.

72. Nepanaudota atostogų dalis darbuotojo pageidavimu gali būti suteikiama per mokinių atostogas arba prijungiama prie kitų darbo metų atostogų.

73. Darbuotojai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, turi teisę, suderinę su vadovu, gauti papildomą poilsio dieną per mėnesį. Darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi papildomas poilsio dienas per mėnesį.

74. Diena, kai mokytojas pagal tvarkaraštį neturi pamokų, yra metodinė diena.

75. Dalyko mokytojas turi teisę iškviesti mokinio tėvus visais ugdomojo proceso klausimais.

76. Mokytojas kartą per metus privalo pasitikrinti sveikatą ir pristatyti gimnazijos bendruomenės slaugytojai pažymą apie sveikatos būklę.

77. Mokytojai privalo dalyvauti egzaminų vykdymo ir vertinimo komisijų darbe (skiriami direktoriaus įsakymu), susirinkimuose, gimnazijoje vykstančiose atvirų durų dienose, posėdžiuose, taip pat budėti renginių metu, kai dalyvauja auklėjamosios klasės mokiniai, ir per metodinę dieną.

78. Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi bendrosiomis programomis, pagal gimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašą privalo rengti individualiąsias pasirenkamųjų dalykų ar dalykų modulių programas, neformaliojo švietimo programas, kurios mokslo metų pradžioje aprobuojamos metodinėse grupėse, bei rašyti teminius planus ir iki rugsėjo 1 d. pateikti direktoriaus pavaduotojams suderinti arba gimnazijos direktoriui tvirtinti. Klasių auklėtojai privalo rašyti klasės vadovo planus.

79. Mokytojas, susirgęs arba dėl kitų pateisinamų priežasčių neatvykstantis į darbą, privalo informuoti gimnazijos administraciją iš vakaro arba iš ryto (ne vėliau kaip 30 min. prieš savo pamokos pradžią).

80. Mokytojai privalo vykdyti saugumo technikos reikalavimus.

81. Mokytojai privalo iš bibliotekos paimti ir išduoti mokiniams dalyko vadovėlius bei juos grąžinti, pasibaigus mokslo metams.

82. Mokytojai turi laikytis raštvedybos reikalavimų.

83. Prasidėjus mokslo metams, visi mokytojai privalo supažindinti mokinius su savo, kaip dalyko mokytojo, reikalavimais, klasės auklėtojai – su mokinio elgesio taisyklėmis.

 

IX. VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKINIAMS

84. Visiems mokiniams sudaromos vienodos sąlygos mokytis, naudotis visomis gimnazijoje esančiomis mokslo ir mokymo priemonėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis.

85. Mokiniai privalo laikytis gimnazijos nuostatų, direktoriaus įsakymų, šių Taisyklių bei kitų gimnazijos norminių dokumentų reikalavimų.

86. Mokinys privalo:

86.1. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti gimnazijos bendruomenės narius ir jų nuomonę;

86.2. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties;

86.3. būti pasiruošusiam pamokoms, turėti tik mokslui reikalingas priemones;

86.4. pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams, mokytojui. Vykdyti teisėtus mokytojo reikalavimus;

86.5. mokinys privalo tausoti gimnazijos turtą, materialines vertybes ir technines priemones. Nutraukęs mokymosi sutartį arba baigęs vidurinio ugdymo programą, mokinys privalo grąžinti materialines vertybes, išduotas naudotis ilgesniam laikui, ir pateikti gimnazijos direktoriui nustatytos formos atsiskaitymo lapelį;

86.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, popamokiniuose renginiuose, atstovauti gimnazijai, klasei.

87. Mokiniui draudžiama:

87.1. trukdyti vesti pamokas, bėgioti, triukšmauti, šiukšlinti;

87.2. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu;

87.3. būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų. Atsinešti ir vartoti alkoholį, narkotines, toksines medžiagas, rūkyti gimnazijoje arba jos teritorijoje;

87.4. atsinešti šaltųjų, šaunamųjų ginklų, sprogstamųjų priemonių, elektroninių cigarečių, lošimo kortų bei prekių, turint tikslą jas parduoti ar vykdyti mainus;

87.5. žaisti azartinius ar kitus žaidimus, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai;

87.6. naudoti fizinį, psichologinį smurtą gimnazijos bendruomenės narių atžvilgiu;

87.7. savavališkai keisti gimnazijos inventoriaus buvimo vietą;

87.8. garsiai leisti muziką gimnazijos patalpose iš telefonų ir kitų asmeninių prietaisų;

87.9. gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ir kitaip perduoti energetinius gėrimus.

88. Mokinys, sugadinęs, pametęs ar pan. gimnazijos turtą, privalo apie tai pranešti administracijai. Gimnazijai padaryta materialinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

89. Gimnazijos patalpose mokinys turi laikytis drausmės, švaros ir higienos reikalavimų.

 

X. DARBUOTOJŲ DARBO KRŪVIO NUSTATYMAS IR DARBO APMOKĖJIMAS

90. Mokytojams kontaktinių valandų skaičius kitiems mokslo metams numatomas rengiant gimnazijos ugdymo plano projektą.

91. Mokytojai, prieš išeidami kasmetinių atostogų, sužino savo darbo krūvius kitiems mokslo metams.

92. To paties dalyko mokytojai krūviai aptariami metodinėje grupėje, gimnazijos direktorius atsižvelgia į argumentuotus dalyko mokytojų pasiūlymus ir pageidavimus.

93. Skirstant pamokų krūvius, atsižvelgiama į mokytojo kompetenciją, pedagoginę patirtį, mokinių pasiekimų patikrinimų ir egzaminų rezultatus, mokytojo įgytą kvalifikacinę kategoriją.

94. Valytojoms valomas plotas skiriamas atsižvelgiant į tuo metu galiojančius plotų normatyvus. Už valomų plotų paskirstymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Informacija apie tai turi būti viešai skelbiama techninio personalo susirinkime ir buitinėse patalpose esančioje skelbimų lentoje.

95. Gimnazijos direktorius tvirtina direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams sudarytus, leistino savaitinio darbo krūvio neviršijančius techninio personalo darbo grafikus, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Darbo kodekso.

96. Darbo užmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį taip, kaip numatyta darbo sutartyje.

97. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja teisės aktai, kolektyvinė sutartis.

98. Konkrečius gimnazijos darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato gimnazijos direktorius.

99. Už atliktus įvairius papildomus darbus visų kategorijų darbuotojams gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti mokamos priemokos.

100. Gimnazijos darbuotojams darbo užmokestis mokamas pervedant į gavėjų nurodytas mokėjimo korteles ar atsiskaitomąsias sąskaitas.

 

XI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPOS

101. Darbuotojai skatinami:

101.1. pagyrimu;

101.2. padėkos raštu;

101.3. pinigine priemoka (esant lėšų).

102. Gimnazijos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų sėkmingą veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojams, kuriems per paskutiniuosius 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda.

103. Gimnazijos darbuotojams gali būti skiriamos materialinės pašalpos:

103.1. darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos;

103.2. darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties;

103.3. darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl stichinės nelaimės ar netekus turto.

104. Darbuotojui pateikus raštu prašymą ir atitinkamas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa. Materialinę pašalpą gimnazijos darbuotojams, išskyrus gimnazijos direktorių, skiria gimnazijos direktorius iš gimnazijai skirtų lėšų. Gimnazijos direktoriui materialinę pašalpą skiria savininko teises įgyvendinanti institucija iš jos vadovaujamai gimnazijai skirtų lėšų.

 

XII. GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ, DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ

105. Gimnazijos mokytojui, darbuotojui ir mokiniui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

106. Gimnazijos mokytojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir gimnazijos vidaus tvarkos dokumentai.

107. Gimnazijos mokinių drausminę atsakomybę reglamentuoja gimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

108. Visi gimnazijos darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.

109. Gimnazijos darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

110. Šios Taisyklės yra laikomos gimnazijos raštinėje ir mokytojų kambaryje, jos patalpintos gimnazijos tinklapyje.

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook