Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2021 M. BIRŽELIO – LIEPOS MĖN.

Iki gegužės 31 d.

I klasių mokinių registracija renginiui „Protų mūšis“, skirtam pasaulinei nerūkymo dienai paminėti

R.Gudienė, R.Barniškienė, J.Mažuknė, S.Betingė

1 d.

Dalyvavimas Nordplus Junior informaciniame seminare

L.Erminaitė, J.Mažuknė

1 d. (per 5 pamoką Teams platformoje)

Pamoka – konferencija „Mokėkime gyventi ir dūžtančiose formose“, skirta V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti

J.Mažuknė, D.Bagdonienė, G.Smilingienė, II a klasės mokiniai, konferencijos dalyviai II d, II b, I c klasės mokiniai

2 d. (14.30 val. – 10 a ir 10 b klasės;

15.30 val. – 10 c klasė)

Individualių planų pasirinkimo galimybių pristatymas Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniams gimnazijos Žaliojoje klasėje

B.Kaveckienė

3 d. (14.30 val. – 10 a klasė;

15.30 val. – 10 b klasė ir Platelių gimnazijos mokiniai)

Individualių planų pasirinkimo galimybių pristatymas Plungės Senamiesčio mokyklos ir Platelių gimnazijos mokiniams gimnazijos Žaliojoje klasėje

B.Kaveckienė

Iki 3 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei N.Š. programų pasiūlą 2021 – 2022 m. m. el.paštu grimavita@gmail.com

N.Š. programų vadovai

Iki 4 d.

Pristatyti pageidavimus dėl darbo krūvių 2021 – 2022 m. m. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei el.paštu plsagi@gmail.com

Mokytojai

4 d. (7 ir 8 pamokos)

Anglų kalbos pamokos kitoje erdvėje „Matuojuosi gido profesiją“ I b klasės mokiniams

L.Erminaitė

5 d. (18.00 val.)

Pamokos netradicinėje aplinkoje ir netradiciniu laiku. Minime V.Mačernio 100-ąsias gimimo metines. Plungės Viešosios bibliotekos – laikrodinės kieme vyks režisieriaus Valentino Masalskio ir 25 jaunų aktorių sukurta teatrinė kompozicija – performansas „Laiškas Vytautui Mačerniui“

 

J.Mažuknė, I c ir II a klasės mokiniai

7 d.

Pažintinė kultūrinė diena (vietoj pamokų veiklos ne gimnazijoje). Olimpinė diena nuotoliniu būdu

D.Pečiulienė, B.Burbienė, I – III klasių vadovai

7 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas Plungės „Saulės“ gimnazijoje

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

7 d. (8 ir 9 pamokos)

Anglų kalbos pamokos kitoje erdvėje „Pristatome Plungę ir save audiovizualiniu formatu“ I a klasės mokiniams

L.Erminaitė

7 – 14 d.

Praktinis Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Gyvybės medis“ (pristatyti po vieną e.atviruką tremties tema iš kiekvienos I – III klasių). Atvirukai bus eksponuojami gimnazijos internetiniame puslapyje ir persiųsti Plungės tremtinių ir politinių kalinių skyriui

 

J.Mažuknė, I – III klasių vadovės

9 d.

Pažintinė kultūrinė diena (vietoje pamokų veiklos ne gimnazijoje) nuotoliniu būdu

Dviejų (su sveikata susijusių) programų integracija ir veiklinimas

I dalis. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

A.Lukočienė, J.Mažuknė,  I – III klasių vadovai

9 d. (13.30 val.)

Metodinė diena „Mokymas nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“ gimnazijos aktų salėje

B.Kaveckienė

9 d.

Biologijos valstybinis brandos egzaminas Plungės „Saulės“ gimnazijoje

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

Iki 11 d. (7 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas „Saulės“ gimnazijos mokiniams

B.Kaveckienė, E.Stasytis, II klasių vadovės

Iki 11 d.

Pravesti įskaitas mokiniams, atliekantiems individualių ugdymo planų pakeitimus

III klasių dalykų mokytojai, III klasių vadovai

14 d. (12.00 – 14.00 val.)

Akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“

V.Račkauskas, A.Budrys, II a klasės mokiniai

14 d.

Pažintinė kultūrinė diena (vietoje pamokų veiklos ne gimnazijoje) nuotoliniu būdu

Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena

Žmogaus sauga

V.Grimalienė, I – III klasių vadovės

S.Žilinskienė

P.Razgaitis

14 d. (14.00 val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

G.Smilingienė

14 d.

Patyriminis ugdymas „Mokausi gamtoje ir iš gamtos“ nuotoliniu būdu

Gamtos mokslų mokytojai

14 d.

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas I dalis Plungės „Saulės“ gimnazijoje

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

Iki 15 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai Vitalijai Grimalienei pasiūlymus į 2021 – 2022 m. m. gimnazijos renginių planą (pagal pateiktą lentelę) el.paštu grimavita@gmail.com

Dalykų mokytojai

Iki 15 d.

XXI jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ Plungės kultūros centre

I.Zaborskienė, II c klasės mokinė Agnė Mikštaitė,  III a klasės mokinė Auksė Rūsytė

Iki 15 d.

XXI jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ Plungės kultūros centre

V.Raibužis, I – III klasių mokiniai

15 d. (6 ir 7 pamokos)

Pamokos netradicinėje aplinkoje. Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka I c klasės mokiniams „Ką pasakoja Plungės parko, dvaro ir laikrodinės istorija? Kultūrinės komunikacijos dviem kalbomis svarba“

J.Mažuknė, L.Erminaitė, V.Kaktienė

15 d. (15.00 val.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės metodinis pasitarimas

I.Jasaitienė

15 d. (7 ir 10 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų ir mokymosi sutarčių pasirašymas

B.Kaveckienė, E.Stasytis

16 d.

Pažintinė kultūrinė diena (vietoje pamokų veiklos ne gimnazijoje) nuotoliniu būdu

Dviejų (su sveikata susijusių) programų integracija ir veiklinimas

II dalis. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

J.Mažuknė, A.Lukočienė,  I – III klasių vadovės

16 d. (14.45 val.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

V.Stupelienė

16 d. (16.00 val.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

R.Gudienė

16 d. (14.45 val.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

16 d.

Geografijos valstybinis brandos egzaminas Plungės „Saulės“ gimnazijoje

 

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

16 d.

Projektas „Sveikas gyvenimo būdas“ pagal Plungės visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo programą II-ų klasių mokiniams. Lektorė Gintarė Radziulevičiūtė

1 srautas – 9.00 val.

2 srautas – 10.30 val.

 

B.Burbienė

Iki 17 d.

Individualių planų pasirašymas ir sutikrinimas „Saulės“ gimnazijos mokiniams klasių vadovų nurodyta tvarka

II klasių vadovės

17 d. (15.00 val.)

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

 

B.Valužienė

Iki 18 d.

Sutvarkyti metodinių grupių veiklos dokumentus (grupės sąrašas, metodinės grupės veiklos planas, protokolai) ir įsegti į segtuvus mokytojų kambaryje

 

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

18 d. (iki 17.00 val.)

Išvesti II pusmečio ir metinius įvertinimus I – II – III klasių mokiniams

 

Dalykų mokytojai

21 d.

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas II dalis Plungės „Saulės“ gimnazijoje

 

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

21 d.

Pažintinė kultūrinė diena (vietoje pamokų veiklos ne gimnazijoje) nuotoliniu būdu

Karjeros ir etnokultūros integruojamųjų programų integracija ir veiklinimas

 

R.Barniškienė, I.Norgėlienė

22 d. (10.30 val.)

Popietė „Saulės blyksnis 2021“ gimnazijos kieme

(I – IV klasių mokslo pirmūnų, olimpiadininkų, sportininkų ir gimnazijos aktyvistų apdovanojimai)

A.Budrys, V.Grimalienė, V.Raibužis, I – IV klasių vadovės

22 d. (15.30 val.)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl suaugusiųjų I – III klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases

R.Smilingienė, A.Šideikienė

22 d. ir 23 d.

Pažintinės kultūrinės dienos (vietoje pamokų veiklos ne gimnazijoje)

Klasės vadovo diena

I – III klasių vadovai

Iki 23 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei 2020 – 2021 m. m. klasių kronikas el.paštu grimavita@gmail.com

I – IV klasių vadovai

Iki 23 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei N.Š. programų įsivertinimo lapus (pagal pateiktą formą) už 2020 – 2021 m. m. el.paštu grimavita@gmail.com

N.Š. programų vadovai

Iki 23 d.

Užpildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas už sausio – birželio mėn.

Mokytojai, pagalbos specialistai

Iki 23 d.

Paruošti individualių ugdymo planų suvestines po antrojo pusmečio (pristatyti nereikia)

B.Kaveckienė, III klasių vadovai

23 d.

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Gimnazijos ugdymo plano 2021 – 2022 m. m. projekto metmenys

2. Dėl I ir III klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę

 

B.Kaveckienė, ugdymo plano rengimo darbo grupė

N.Sakalauskaitė, I ir III klasių vadovai

28 d.

Erasmus+ strateginių mainų partnerysčių projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ koordinatorių šalyse partnerėse nuotolinis susitikimas

L.Erminaitė

Birželio mėnesį

Vaiko gerovės komisijos posėdis Zoom platformoje

A.Vaškienė, VGK nariai

Birželio mėnesį

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacijos pagalba dėl Covid-19 pandemijos praradimų turintiems abiturientams bei mokytojų kompetencijų, ruošiant abiturientus valstybiniam geografijos brandos egzaminui, stiprinimas. Vedamos nuotolinės konsultacijos Lietuvos abiturientams ir jų mokytojams

I.Tamošauskienė

Birželio mėnesį

„100 Mačernio veidų“ – iliustracijos/interpretacijos paroda Plungės Kultūros centre

I.Zaborskienė, III klasių mokiniai

Birželio mėnesį

„Abiturientų kūrybinės fantazijos“ – IV-ų klasių mokinių baigiamųjų darbų paroda Plungės „Saulės“ gimnazijos I aukšto koridoriuje

I.Zaborskienė

Iki liepos 1 d.

Meninės fotografijos konkursas „Mano miestas – Plungė“ Plungės Kultūros centre

I.Zaborskienė, II klasių mokiniai

Liepos 18 d.

Atminimo projektas „Atminties kelias 1941 – 2021“, skirtas paminėti 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines Kaušėnų Holokausto aukų memoriale

J.Mažuknė, A.Budrys, gimnazijos bendruomenė

Liepos 23 d. (13.00 – 16.00 val.)

Brandos atestatų įteikimas 53-osios laidos abiturientams Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

 

V.Grimalienė, A.Budrys, IV klasių vadovai, V.Raibužis, M.Juzaitis

Liepos 31 d. (numatoma)

Dalyvavimas Plungės miesto šventės renginiuose

A.Budrys, gimnazijos bendruomenė

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook