Bendrabučio tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus 2017-01-23
įsakymu Nr. V-12

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS „SAULĖS" GIMNAZIJOS BENDRABUTĮ
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Plungės „Saulės" gimnazijos (toliau – Gimnazija) bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Gimnazijos bendrabutį tvarką, gyvenimo jame, apmokėjimo, išvykimo ir šalinimo iš bendrabučio sąlygas.
2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Gimnazijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, kurias Gimnazijos tarybai pritarus tvirtina Gimnazijos direktorius.
3. Gimnazijos bendrabutis yra mokinių, neturinčių galimybės kasdien atvykti į Gimnaziją ar kitas Plungės miesto mokyklas, laikina gyvenamoji vieta.
4. Mokiniai priimami į Gimnazijos bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Plungės „Saulės" gimnazijos nuostatų 21.1 ir 24.10 punktais ir šiuo Aprašu.

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BENDRABUTĮ

5. Į Gimnazijos bendrabutį priimami:
5.1. mokiniai, gyvenantys didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo Gimnazijos ir neturintys galimybių naudotis visuomeniniu transportu atvykti į Gimnaziją ir grįžti į namus;
5.2. išimties atvejais pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas:
5.2.1. mokiniai iš nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų, jei jose mokiniui nėra sąlygų mokytis, jais nesirūpinama;
5.2.2. mokiniai, kurių šeimose po nelaimingų atsitikimų (stichinių nelaimių, gaisro, šeimos nario mirties ar sunkios ligos ir kt.) susiklosto sunkios gyvenimo ir mokymosi sąlygos.
6. Gimnazijos bendrabutyje apgyvendinami mokiniai besimokantys Gimnazijoje nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Kitų mokyklų mokyklinio amžiaus mokiniams apgyvendinimas suteikiamas esant bendrabutyje laisvų vietų.
7. Prašymą apsigyventi Gimnazijos bendrabutyje rašo mokinys, o už mokinį, neturintį 16 metų, Gimnazijos direktoriui pateikia vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų) ir pateikia savo ir mokinio asmens dokumentus, gyvenamosios vietos deklaravimą ir sveikatos pažymėjimą.
8. Priėmimas į Gimnazijos bendrabutį įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu ir apgyvendinimo Gimnazijos bendrabutyje sutartimi, kurioje aptariami bendrabučio ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, antrasis segamas į bendrabučio gyventojų bylą. Sutartys registruojamos Gimnazijos sutarčių registracijos žurnale.
9. Mokiniai Gimnazijos bendrabutyje apgyvendinami tik einamųjų mokslo metų laikotarpiui.
10. Apsigyvenę Gimnazijos bendrabutyje mokiniai supažindinami su Gimnazijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis pasirašytinai.
11. Mokinių gyvenimo Gimnazijos bendrabutyje išlaidas apmoka Gimnazija iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų. Mokiniai, gyvenantys Gimnazijos bendrabutyje, mokestį už kiekvieną mėnesį perveda pavedimu internetu į Plungės „Saulės" gimnazijos banko sąskaitą DNB banke LT264010043000050155 pagal gautą sąskaitą-faktūrą iki einamo mėnesio paskutinės dienos. Suma nurodyta sąskaitoje-faktūroje. Mokestį gali pervesti tėvai (globėjai/rūpintojai) nurodydami paskirtyje mokinio vardą ir pavardę. Mokėjimo paskirtis: mokinio vardas pavardė, mokestis už bendrabutį.
12. Mokiniai Gimnazijos bendrabutyje gali naudotis:
12.1. bendro naudojimosi patalpomis – virtuve, skalbykla, dušais, pamokų ruošos kabinetu;
12.2. buitine technika – televizoriumi, šaldytuvu, skalbimo mašina, lygintuvu, elektrine virykle, mikrobangų krosnele, virduliu, kompiuteriu;
13. Soc. remtinų mokinių, gyvenančių Gimnazijos bendrabutyje, nemokamas maitinimas organizuojamas Gimnazijos valgykloje.

III. MOKINIŲ IŠVYKIMAS IR ŠALINIMAS

14. Mokinys laikomas išvykusiu iš Gimnazijos bendrabučio:
14.1. mokiniui išvykus mokytis į kitą mokyklą;
14.2. mokinio (iki 16 metų amžiaus) tėvams (globėjams/rūpintojams), nuo 16 metų – mokiniams, pateikus raštišką pageidavimą ir gavus tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimą.
15. Mokinio išvykimas įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
16. Mokinys, pažeidęs Gimnazijos bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, iš Gimnazijos bendrabučio gali būti šalinamas:
16.1. mokinio pažeidimą apsvarsčius Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje ir priėmus atitinkamą nutarimą;
16.2. svarstant pažeidimą, kviečiami dalyvauti mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai);
16.3. svarstant socialinės rizikos šeimų vaikų šalinimą, dalyvauja Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas.
17. Šalinamo iš Gimnazijos bendrabučio mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) su nutarimu supažindinami per 3 (tris) dienas po jo priėmimo.
18. Mokinio šalinimas iš Gimnazijos bendrabučio įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Šis Aprašas keičiamas, papildomas Gimnazijos direktoriaus iniciatyva.
20. Aprašas skelbimas Gimnazijos internetinėje svetainėje.

___________________________________                                                                                                                   

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook