Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2018 M. BIRŽELIO MĖN.

1 d. (8.45 val. – 11.00 val. sporto salėje)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematika

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė, II klasių vadovai

1 d. (18.00 val.)

Muzikos grupės „Out of time“ koncertas „Laikas geros muzikos dozei“ Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje

E.Noreika

1 – 8 d. (7 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas „Saulės“ gimnazijos mokiniams

B.Kaveckienė, E.Stasytis, II klasių vadovai

2 d. (8.45 val. – 13.00 val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas Plungės „Saulės“ gimnazijoje ir „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

N.Sakalauskaitė, A.Budrys, vykdymo grupė, IV klasių vadovai

2 d. (8.45 – 12.30  val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas Plungės suaugusiųjų švietimo centre ir Plungės TVM

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

3 – 9 d.

Dvišalis projektas „Pažinkime vieni kitus ir savo aplinką“.

Bendradarbiavimas su Ankonos ITE „D.Serrani“ mokykla Italijoje.

Italų viešnagė Plungėje

L.Erminaitė, I.Norgėlienė

5 d. (9.30 val. – 12.00 val.)

Pažintinė kultūrinė diena I – II – III klasių gimnazistams.

Sporto diena (pagal parengtą programą)

V.Grimalienė, D.Pečiulienė, II-ų klasių vadovai, A.Viluckis, M.Juzaitis

5 d. (8.00 val. – 8.45 val. 27 kab. ir 42 kab.)

Tarptautinė mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos apklausa – HBSC

I a ir I b klasių gimnazistai, A.Daržinskienė, D.Daukšienė, A.Budrys, Agnė Stanytė

5, 7, 8 d. (7 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų

B.Kaveckienė, E.Stasytis

7 d. (po 7 pamokų 58 kab.)

Apskritojo stalo diskusija

V.Grimalienė, mokinių parlamentas, administracijos ir mokytojų atstovai

Iki 8 d.

Išvesti IĮ pusmečio ir metinius įvertinimus mokslo pirmūnams

Klasių vadovai

Iki 9 d.

Parengti pamokų lankomumo ataskaitas už 2018 m. gegužės mėn.

A.Vaškienė, klasių vadovai

Iki 9 d.

Pravesti įskaitas mokiniams, atliekantiems individualių ugdymo planų pakeitimus

III klasių dalykų mokytojai, III klasių vadovai

9 d. (8.45 val. – 12.00 val.)

Matematikos valstybinis brandos egzaminas Plungės „Saulės“ gimnazijoje, „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir Senamiesčio mokykloje

 

N.Sakalauskaitė, A.Budrys, vykdymo grupė, IV klasių vadovai

Iki 11 d. (15.00 val.)

Išvesti II pusmečio ir metinius įvertinimus I, II ir III klasių gimnazistams

 

Dalykų mokytojai

11 d. (12.00 val. aktų salėje)

Mokslo pirmūnų ir olimpiadininkų pagerbimo popietė

V.Grimalienė, klasių vadovai, E.Klimienė, A.Budrys, A.Viluckis

11 d. (per 5 pamoką 42 kab.)

II klasių mokinių projektinės veiklos pristatymas

B.Kaveckienė, D.Daukšienė, I.Tamošauskienė

Iki 12 d.

Pristatyti mokymosi pagalbos teikimo apskaitą (gimnazijos ugdymo plano Forma Nr. 2) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei

Mokytojai, teikę pagalbą ne pamokų ir ne pertraukų metu

12, 13, 14 d.

Pažintinės kultūrinės dienos „Pamokos kitaip“ (įvairios veiklos pagal programą)

V.Grimalienė, B.Kaveckienė, dalykų mokytojai

Iki 13 d.

Parengti ir ruoštis pristatyti mokytojų tarybos posėdyje  I-ų klasių mokinių lietuvių k., matematikos ir anglų k. žinių patikrinimo ataskaitas

B.Kaveckienė, V.Lukavičienė, R.Damulienė, L.Gailė

13 d. (13.00 val. aktų salėje)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl I – III klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę

 

2. 2017 – 2018 m. m. I klasių gimnazistų lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimų rezultatų analizė

3. Gimnazijos savęs įsivertinimo rezultatų analizė

 

N.Sakalauskaitė, I – III klasių vadovai

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

 

A.Budrys

13 d. (iki 12.00 val.)

Parengti informaciją apie klasės auklėtinius (mokinių skaičius, keliamų į aukštesnę klasę mokinių skaičius, nepažangūs mokiniai, nurodant mokomąjį dalyką ir įvertinimą) ir atsiųsti el. paštu neringa.sakalauskaite@gmail.com

I, II ir III klasių vadovai

14 d. (9.00 val. iš gimnazijos kiemo)

Išvyka į Jarubaičių sąvartyną

S.Žilinskienė, R.Barniškienė, chemijos IIIA (1 gr.) ir II d klasių mokiniai

Iki 15 d.

Gimnazistų apklausa „Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių  medžiagų vartojimo prevencijos“ (TAMO dienyne)

A.Vaškienė

Iki 15 d.

Pristatyti NŠ programų įsivertinimo lapus už 2017 – 2018 m. m. (pavaduotojai V.Grimalienei el.paštu grimavita@gmail.com)

NŠ būrelių vadovai

Iki 15 d.

Pristatyti 2017 – 2018 m. m. klasių kronikas (pavaduotojai V.Grimalienei el.paštu grimavita@gmail.com)

Klasių vadovai

Iki 15 d.

Užpildyti 2017 – 2018 m. m. gimnazistų laimėjimų olimpiadose, konkursuose, varžybose lenteles (pavaduotojai V.Grimalienei el.paštu grimavita@gmail.com)

Klasių vadovai

Iki 15 d.

Akcija „Praleiskime vasarą saugiau“

B.Burbienė

15 d.

Pažintinė kultūrinė diena.

Klasių vadovų diena (I – IĮ klasės)

Žmogaus sauga (III klasės)

V.Grimalienė, klasių vadovai, A.Viluckis, P.Razgaitis

16 d. (17.00 val., šeštadienis)

Tradicinė Miesto šventės tarptautinio festivalio „Saulelė raudona“ dalyvių ir miesto įstaigų bei įmonių atstovų teatralizuota eisena J.Tumo-Vaižganto gatve į Babrungo slėnį

Mokytojai, gimnazistai, bendruomenės nariai

Iki 18 d.

Parengti kabinetus renovacijai (12, 13, 14, 15, 47, 48, 49, 50 ir soc. pedagogės kabinetai)

A.Šalkauskienė, kabinetų vadovai

18 d. (8.45 val. – 12.00 val.)

Istorijos valstybinis brandos egzaminas Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

18 – 22 d.

Biologijos VBE kandidatų darbų vertinimas Vilniuje

 

D.Daukšienė

19 d.

Parengti informaciją kiek alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos valandų surinko kiekvienas mokinys (raudoni lapeliai)

A.Vaškienė, klasių vadovai

19 d. (10.00 val. 34 kab.)

Matematikos mokytojų metodinės grupės susirinkimas

V.Lukavičienė

19 d. (9.00 val. 58 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

I.Tamošauskienė

19 d. (9.00 val. 42 kab.)

Kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pečiulienė

19 d. (11.00 val. 27 kab.)

Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas

R.Gudienė

20 d. (10.00 val. 57 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

L.Gailė

20 d. (8.45 val. – 12.00 val.)

Geografijos valstybinis brandos egzaminas Senamiesčio mokykloje

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

Iki 22 d.

Paruošti individualių ugdymo planų suvestines po antrojo pusmečio (pristatyti nereikia)

B.Kaveckienė, III klasių vadovai

Iki 22 d.

Sutvarkyti metodinių grupių veiklos dokumentus (grupės sąrašas, metodinės grupės veiklos planas, protokolai) ir įsegti į segtuvus mokytojų kambaryje

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

22 d. (8.45 val. – 12.00 val.)

Chemijos valstybinis brandos egzaminas Telšių „Germanto“ progimnazijoje

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

22 d. (10.00 val. 51 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Žilinskienė

Iki 26 d.

Išvesti papildomų darbų įvertinimus

Dalykų mokytojai

26 d. (10.00 val. 29 kab.)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

26 – 29 d.

Chemijos VBE kandidatų darbų vertinimas Vilniuje

S.Žilinskienė

Iki 27 d.

Parengti ir pristatyti ugdymo plano projektą 2018 – 2019 m. m.

B.Kaveckienė, ugdymo plano rengimo darbo grupė

27 d.

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl papildomų darbų rezultatų

2. Gimnazijos ugdymo plano projekto 2018 – 2019 m. m. aptarimas

3. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas (tyrimo analizė)

 

N.Sakalauskaitė

B.Kaveckienė ir darbo grupė

 

B.Kaveckienė

Iki 28 d.

Parengti klasių kokybės ir pažangumo lenteles, pažangumo ataskaitas kiekvienam gimnazistui ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei

Klasių vadovai

Iki 28 d.

Suvesti į TAMO dienyną pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus

II klasių vadovai

Iki 28 d.

TAMO dienyne surašyti egzaminų rezultatus

IV klasių vadovai

Birželio mėnesį (data bus tikslinama)

Gimnazijos tarybos posėdis:

1. Gimnazijos ugdymo plano 2018 – 2019 m. m. projekto aptarimas

 

A.Budrys, GT nariai

Iki 2018 m. rugpjūčio 28 d.

Parengti informaciją apie auklėtinių tolimesnę veiklą (kur mokosi, dirba, nedirba)

IV klasių vadovai

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook