Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2018 M. RUGPJŪČIO – RUGSĖJO MĖN.

Rugpjūčio 29 – 30 d.

Sutarčių pasirašymai ir susitikimai su klasių vadovais

I ir III klasių vadovai

Rugpjūčio 31 d. (11.00 val. aktų salėje)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl mokytojų tarybos posėdžių sekretorių rinkimo

2. Dėl koordinacinės tarybos sudėties

3. Dėl 2017 – 2018 m. m. ugdomojo proceso, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų

4. Gimnazistų dalyvavimo 2017 – 2018 m. m. olimpiadose, konkursuose ir varžybose analizė

5. Dėl ugdymo plano 2018 – 2019 mokslo metams

6. Dėl gimnazijos tarybos sudėties

7. Dėl vasaros darbų rezultatų

 

A.Budrys

A.Budrys

N.Sakalauskaitė

 

 

V.Grimalienė

 

B.Kaveckienė

A.Budrys

N.Sakalauskaitė

3 d.

Mokslo ir žinių diena (klasių valandėlės – 10.30 val.-11.00 val.)

Šventė gimnazijos kieme – 11.15 val.

V.Grimalienė, klasių vadovai, A.Viluckis

Iki 5 d.

Pateikti pirminius duomenis apie naujai atvykusius mokinius (vardas, pavardė, klasė ir asmens kodas)

N.Sakalauskaitė, klasių vadovai

Iki 5 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei 2017 – 2018 m. m. klasių kokybės ir pažangumo ataskaitas

Klasių vadovai (nepristatę)

Iki 7 d.

Atsiųsti III ir IV klasių mokinių vardinius sąrašus (Word formatu) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei el. paštu neringa.sakalauskaite@gmail.com

III ir IV klasių vadovai

Iki 7 d.

Užpildyti pateiktoje lentelėje duomenis apie klasių seniūnus

Klasių vadovai

4 – 7 d.

Išdalinti vadovėlius pagal parengtą vadovėlių išdavimo grafiką

I.Norgėlienė, N.Kazlauskienė, dalykų mokytojai

7 d. (16.00 val. Plungės viešojoje bibliotekoje)

Europos žydų kultūros dienos Plungėje.

Pranešimas „Plungės istorinė atmintis: Atminties akmenys“

J.Mažuknė, Tolerancijos centro gimnazistai

Iki 10 d.

Parengti duomenis apie tolimesnę 50 abiturientų laidos veiklą

N.Sakalauskaitė, klasių vadovai

11 d.

I klasių gimnazistų fotografavimas (I a – per klasės valandėlę, I b ir I c – per 3 pamoką)

A.Budrys, I.Tamošauskienė, D.Pečiulienė, I.Zaborskienė

Iki 12 d.

Surinkti informaciją, reikalingą mokinio pažymėjimo išrašymui ir nemokamo pavėžėjimo sąrašų sudarymui

A.Vaškienė, klasių vadovai

Iki 14 d.

Parengti klasių kronikas ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei

Klasių vadovai

Iki 14 d.

Pristatyti Neformalaus švietimo tvarkaraščius ir programų dalyvių sąrašus direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei

Dalykų mokytojai

Iki 14 d.

Pateikti III ir IV klasių mokinių individualių ugdymo planų ir tvarkaraščių suderinimo lenteles direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei

III ir IV klasių vadovai

Iki 14 d.

Pateikti prašymus dėl gimnazistų atleidimo nuo kai kurių pamokų (prašymus registruoti gimnazijos raštinėje)

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

14 d.

„STEAM“ diena Kauno Jėzuitų gimnazijoje

D.Daukšienė, 5 III klasių gimnazistai (komanda)

Iki 15 d.

Pateikti gimnazistų sveikatos patikrinimo pažymas visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Birutei Burbienei (jei išduotas popierinis variantas)

Klasių vadovai

17 – 21 d.

Metodinių grupių susirinkimai

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

Iki 18 d.

TAMO dienyne susikurti grupes ir tvarkaraščius, griežtai laikytis grupių kūrimo tvarkos (tikslūs dalykų, modulių ir grupių pavadinimai)

Dalykų mokytojai

Iki 19 d.

Išduoti mokinio pažymėjimus

A.Vaškienė, klasių vadovai

Iki 20 d.

Parengti duomenų lenteles apie mokinius (pagal pateiktą formą) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei el. paštu neringa.sakalauskaite@gmail.com

Klasių vadovai

Iki 20 d.

Pakartotinai supažindinti (pasirašytinai) IV klasių gimnazistus su Brandos darbo tvarkos aprašu, vykdymo datomis, vertinimu

IV klasių vadovai

Iki 20 d.

Parengtus mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir klasės vadovo planus suderinti su kuruojančiu vadovu

 

Dalykų mokytojai

20 d.

Gimnazistų grupės išvyka į renginį apie informacines technologijas bei verslumą #SWITCH Litexpo (Laisvės pr. 5, Vilnius)

I.Norgėlienė, klasių vadovai

Iki 21 d.

Perduoti mokinių tėvams prisijungimo prie TAMO dienyno slaptažodžius (slaptažodžius turi mokytojas Egidijus Stasytis)

 

Klasių vadovai

21 d.

Lietuvos žydų genocido atminimo diena

J.Mažuknė, Tolerancijos centro gimnazistai

24 d. (15.00 val.)

Atminties akmenų atidengimo ceremonija (Laisvės al. 11 ir Rietavo g. 23, Plungė)

J.Mažuknė, V.Kaktienė, Tolerancijos centro gimnazistai

25 d. (per klasės valandėlę)

Mokinių parlamento rinkimai

V.Grimalienė, klasių vadovai, mokinių parlamentas

26 d.

Europos kalbų diena

A.Latakė, užsienio kalbų mokytojai

28 d.

Bendruomeniškumo žygis

V.Grimalienė, klasių vadovai

Rugsėjo mėnesį

Buvusių IV-ų klasių vadovai parengia ir pristato klasių mokinių asmens bylas saugojimui į archyvą

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

Rugsėjo mėnesį

Supažindinti mokinius su mokinių elgesio, vidaus tvarkos taisyklėmis, lankomumo, pagalbos teikimo tvarka ir kitomis tvarkomis bei susitarimais gimnazijoje, III-ių klasių mokiniams – su dalyko, dalyko kurso ar lygio keitimo tvarka ir datomis (saugaus elgesio instruktažų lapuose iš TAMO dienyno pasirašytinai)

Klasių vadovai

Rugsėjo mėnesį

Supažindinti mokinius su mokomojo dalyko vertinimo tvarka bei pagalbos teikimo būdais ir datomis (saugaus elgesio instruktažų lapuose iš TAMO dienyno pasirašytinai)

Dalykų mokytojai

Rugsėjo mėnesį

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N.Sakalauskaitė, A.Vaškienė, VGK nariai

Rugsėjo mėnesį

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei klasių mokinių prašymus mokytis, mokymosi sutartis

I ir III klasių vadovai

Rugsėjo mėnesį

Pakoreguoti metodinių grupių veiklą 2018 – 2019 m. m. rugsėjo – gruodžio mėn.

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

Rugsėjo mėnesį

Parengti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir matematikos I klasių gimnazistų žinių patikrinimo užduotis

B.Kaveckienė, R.Damulienė, A.Latakė, D.Pupinikienė

Rugsėjo mėnesį

Gimnazijos tarybos posėdis

A.Budrys, GT nariai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Rugsėjo mėnesį

Aprūpinti mokymo priemonėmis socialiai remtinus mokinius

A.Vaškienė, O.Nakrienė, B.Mockienė, klasių vadovai

Rugsėjo mėnesį

Akcija „Nevėluok į pamokas!“

A.Vaškienė

Rugsėjo mėnesį

Pateikti duomenis apie gimnazistus, lankančius meno ir sporto mokyklas (pagal pateiktą formą) ir jų užimtumą

V.Grimalienė, klasių vadovai

Rugsėjo mėnesį

Projektas „Laimingas vanduo“

A.Lukočienė

Rugsėjo – spalio mėn.

Tyrimas „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose“

B.Burbienė, A.Budrys, II ir III klasių vadovai

Rugsėjo – spalio mėn.

Instruktažas gimnazistams „Saugus kelias į mokyklą. Atšvaitų nešiojimas tamsiu paros metu“

Klasių vadovai

 

___________________________________

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook