Mėnesio veiklos planas

 

 VEIKLOS PLANAS 2019 M. BIRŽELIO MĖN.

 

1 d. (11.00 val.)

Bendrojo ugdymo mokyklų finalinės merginų krepšinio varžybos V.Knašiaus krepšinio mokykloje Klaipėdoje

D.Pečiulienė

1 d. (9.00 val. – 12.30 val. 26, 27 ir 28 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas

N.Sakalauskaitė, B.Kaveckienė, D.Vaškienė, R.Gudienė, A.Vaičikauskienė, A.Lukočienė, N.Kazlauskienė

1 d. 11.00 val.

Jaunųjų šaulių dalyvavimas Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečio iškilmėse Vilniuje

V.Račkauskas

Iki 3 d. 15.00 val.

Surašyti į lentelę mokinius, kuriems signaliniai metiniai įvertinimai yra nepatenkinami

Dalykų mokytojai

3 d. (nuo 9.00 val.)

Integruotų pamokų diena I c ir II a kl. mok. (lietuvių kalba, rusų kalba, pilietiškumo pagrindai, kūno kultūra, dailė) „Interaktyvi ekskursija: Bukantė-Nasrėnai-Židikai“

J.Mažuknė, A.Daržinskienė, I.Zaborskienė

3 – 4 d.

Ekskursija „Saulės“ ekspedicija Šiaurės Lietuvoje

 I a ir I b klasių mokiniams

I.Tamošauskienė, S.Pranckevičienė, D.Pečiulienė

4 d. (nuo 12.30 val. 7 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas „Saulės“ gimnazijos II-ų klasių mokiniams

B.Kaveckienė, E.Stasytis, II klasių vadovai

4 d. (14.00 val. – 16.00 val. 7 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų

B.Kaveckienė, E.Stasytis

4 d. (8.00 val. – 12.30 val.)

Integruota lietuvių kalbos ir chemijos pamoka – tiriamasis, kūrybinis žygis II a klasės mokiniams

J.Mažuknė, A.Lukočienė

4 d. (9.00 val.)

Bendruomeniškumo žygis „Oginskio parko labirintais“

Dalyvauja visi I – II klasių mokytojai ir klasių vadovai

V.Grimalienė, I – II klasių vadovai, dalykų mokytojai

4 d. (12.15 val.)

Žmogaus sauga III klasių mokiniams gimnazijos sporto salėje

P.Razgaitis

5 d. (11.00 val. – 15.00 val. 7 kab.)

Individualių planų (kompiuteriu) sudarymas mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų

B.Kaveckienė, E.Stasytis

5 d. (11.00 val. – 18.00 val.)

Literatūrinė ekskursija „Įvadas į B.Sruogos „Dievų miškas“ III d klasės mokiniams Liepojos Karo uosto muziejuje

R.Barniškienė, G.Smilingienė, A.Kraujutienė

5 d. (per 4 pamoką soc. pedagogės kabinete)

Vaiko gerovės komisijos posėdis

A.Vaškienė

5 d. (9.00 – 11.00 val. sporto salėje)

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. II klasių mokiniams pamokos nevyksta

N.Sakalauskaitė, I.Zaborskienė, B.Valužienė, S.Juzaitienė, S.Smilgevičius, A.Latakė

5 d. (5 – 6 pam.)

Anglų kalbos pamoka „Plungės miesto istorija“ III B1 1gr. ir III B2 7gr. Plungės viešojoje bibliotekoje

L. Gailė

S. Toleikienė

6 d. (7.00 val. – 22.00 val.)

Edukacinė ekskursija į Anykščius III a, III c ir III e klasių mokinių grupei

 

I.Stasytienė, R.Gudienė, R.Damulienė

6 d. (5 pam.)

Rusų kalbos pamoka Žemaičių dailės muziejuje III B1 gr. Ir III A2 gr.

V. Stupelienė

A. Daržinskienė

Iki 7 d.

Pravesti įskaitas mokiniams, atliekantiems individualių ugdymo planų pakeitimus

III klasių dalykų mokytojai, III klasių vadovai

Iki 7 d

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2019 m. gegužės mėn. ir jas susegti į klasių bylas mokytojų kambaryje

A.Vaškienė, klasių vadovai

7 d. (15.00 val.)

Parodos – konkurso „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ uždarymas Plungės kultūros centre

IV d klasės mokinė Evelina Gestautaitė

IV c klasės mokinys Justinas-Kazys Vaitkus

III b klasės mokinė Gabrielė Gečaitė

I b klasės mokinė Kotryna Sokolovaitė

I. Zaborskienė

V. Raibužis

B. Valužienė

7 d. (4 pamoka aktų salėje)

Integruota istorijos, lietuvių kalbos ir teatro pamoka, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti

S.Pranckevičienė, R.Damulienė, D.Gedvilienė, M.Juzaitis, V.Raibužis

7 d. (5 pamoka)

Rusų kalbos pamoka Carlie Pizza picerijoje tema „Kavinėje“ I c klasės mokiniams

V.Stupelienė

10 d. (1 pamoka)

Literatūros pamoka „Biblioteka po atviru dangumi“ I c klasės mokiniams

J.Mažuknė

10 d. (2 pamoka)

Literatūros pamoka Ia ir Ic klasių mokiniams „Žengiam Plungės miesto rašytojų takais“ (miesto parko prieigos ir gatvės)

J. Mažuknė,

D. Bagdonienė

10 d. (3-4 pamokos)

Literatūros pamokos II a klasės mokiniams Centrinėje bibliotekoje „Knygų namelis“, susitikimas su bibliotekos darbuotojomis

J. Mažuknė

10 d. (1 pamoka)

Geografijos pamoka „Babrungo upė“ M.Oginskio dvaro parke III b (2 gr.) klasės mokiniams

I.Tamošauskienė

10 d. (1 pamoka)

Pilietiškumo pagrindų pamoka „Saulės“ gimnazijos gamtiniame – pažintiniame take I a klasės mokiniams

S.Kajutienė

11 d. (7 pamoka)

Geografijos pamoka „Saulės“ gimnazijos gamtiniame – pažintiniame take“ I a klasės mokiniams

I.Tamošauskienė

11 d. (2, 3 pamokos)

Istorijos pamoka, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti Žemaičių dailės muziejuje II a klasės mokiniams

S.Kajutienė

11 d. (8.00 – 14.00 val.)

Geografinė ekspedicija dviračiais apie Platelių ežerą „Platelių ežero gamtos paslaptys“ I c klasės mokinių grupei

S. Juzaitienė, M. Juzaitis

11 d. (po 4 pamokų)

Erasmus+projekto „Hooked on Mathematics“ integruota matematikos, fizikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka „Geometrinės formos ir ne tik…“ energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke Plateliuose I b klasės mokiniams

 R. Gudienė,

A. Kraujutienė,

P. Razgaitis, S. Toleikienė,

11 d. po 4 pamokų socialinės pedagogės kabinete

Metodinių grupių pirmininkų pasitarimas dėl LIONS QUEST programos įgyvendinimo

A. Vaškienė

11 d. (14.00 val.)

Literatūrinė popietė. Dalyvauja abiturientas

E. Radvilavičius ir mama poetė Irena Stražinskaitė-Glinskienė gimnazijos bibliotekoje

 

V. Grimalienė,

I. Norgėlienė

12 d.

Tarptautinio konkurso „Regiu muziką“ apdovanojimo šventė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje

 I – III klasių 4-5 mokiniai

 

I.Zaborskienė

12 d. (1 – 2 pamokos)

Literatūros kurso apibendrinimo pamoka III a (7 gr.) mokiniams M. Oginskio parke ir viešojoje bibliotekoje

R.Damulienė

12 d. (5 pamoka)

Geografijos pamoka „Saulės“ gimnazijos gamtiniame – pažintiniame take

I.Tamošauskienė

12 d. (po 6 pamokų 14 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

12 d. (po 7 pamokų 48 kab.)

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas

R.Gudienė

12 d. 15. 00 val.

Gimnazijos gamtinio – pažintinio tyrimų tako  atidarymas ir pristatymas

I. Tamošauskienė,

B. Kaveckienė

 

Birželio 12 d. – liepos 1 d. (ne pamokų metu 42 kab.)

Biologijos VBE virtualus vertinimas

D.Daukšienė

Iki 13 d.

Parengti ir ruoštis pristatyti birželio 19 d. Mokytojų tarybos posėdyje I-ų klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimo ataskaitas, rudens ir pavasario patikrinimų rezultatų palyginimo informaciją. Parengtą pristatymui medžiagą atspausdinti ir pristatyti į 31 kab.

B. Kaveckienė,

D. Pupinikienė,

R. Damulienė, A. Latakė

13 d. (1 – 2 pamokos)

Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka I c klasės mokiniams „Prakalbintos Oginskių parko legendos“ Oginskių parke

J. Mažuknė, G. Gailė,

 S. Toleikienė

13 d. (6 pamoka)

Literatūrinė ekskursija „Vaižganto keliais Žemaitijoje“ Plungės parke, viešojoje bibliotekoje

R. Barniškienė

13 d. (4 pamoka 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D. Daukšienė

Iki 14 d. 14.00 val.

Išvesti II-ojo pusmečio ir metinius įvertinimus mokslo pirmūnams

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

14 d. (9.00 – 13.00 val. aktų salėje, 18, 46 ir 50 kab.)

„Menų diena“. Dailės, technologijų, teatro, muzikos, šokių ir kūno kultūros mokytojai bei I – III klasių menu besidomintys mokiniai

I. Zaborskienė,

B. Valužienė,

D. Gedvilienė,

E. Klimienė,

K. Savickienė,

D. Pečiulienė,

S. Smilgevičius,

A. Vaškienė,

M. Juzaitis, V. Raibužis

14 d. (18.30 val. prie bažnyčios)

 „Gerumo ir vilties“ dienos paminėjimas.

Dalyvauja jaunimo choras ir solistai.

E.Klimienė

14 d. ( 2 pamoka 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

14 d. (4 pamoka)

Geografijos pamoka „Babrungo upė“ M.Oginskio dvaro parke III A1 gr. mokiniams

I.Tamošauskienė

14 d. (5 pamoka)

Istorijos pamoka, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti Plungės viešojoje bibliotekoje I b klasės mokiniams

S.Pranckevičienė

15 d. (šeštadienis)

Dalyvavimas miesto šventės eisenoje (vietoj birželio 20 d. pamokų). Dalyvauja visi ketvirtadieniais turintys pamokas mokytojai ir klasių vadovai

V. Grimalienė, klasių vadovai

Iki 16 d. 15.00 val.

Išvesti metinius įvertinimus mokslo pirmūnams

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

18 d. (po 4 pamokų 46 kab.)

Menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų ir socialinę bei psichologinę pagalbą teikiančių specialistų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

18 d.

Literatūros ir istorijos pamoka – atminties ženklų Kaušėnuose atidengimo iškilmės

J.Mažuknė

18 d.

 

9.30 val.

 

10.45 val.

Ugdymo diena Plungės kultūros centre I – III klasių mokiniams Plungės kultūros centro didžiojoje salėje

Mokslo pirmūnų ir olimpiadininkų pagerbimo šventė

 

Istorijos pamoka, skirta 2019 m. Lietuvos – Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti. Dalyvauja visi tą dieną turintys pamokas mokytojai ir visi klasių vadovai

 

 

V.Grimalienė, E.Klimienė, V.Raibužis, M.Juzaitis

S.Kajutienė, istorijos mokytojai ir klasių vadovai

Iki 19 d. 12.00 val.

Išvesti metinius įvertinimus I – II – III klasių mokiniams

Dalykų mokytojai

19 d. (7 pamoka 50 kab.)

Integruota dailės ir anglų kalbos pamoka „Muziejai Lietuvoje ir pasaulyje“ III klasių mokiniams

 

I.Zaborskienė, V.Kaktienė, M.Juzaitis

19 d. (4 pamoka 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

19 d. (per 5 pamoką 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

19 d. (po 7 pamokų aktų salėje)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl I – III klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę

 

2. 2018 – 2019 m. m. I-ų klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimų rezultatų analizė

 

N.Sakalauskaitė, I – III klasių vadovai

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

20 d.

Klasės vadovo diena (atidirbta birželio 15 d.)

 

Klasių vadovai

Iki 21 d.

Sutvarkyti metodinių grupių veiklos dokumentus, įsegti į segtuvus mokytojų kambaryje (grupės sąrašas, metodinės grupės veiklos planas, protokolai)

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

21 d. (ne pamokų metu 6 kab.)

Chemijos VBE virtualus vertinimas

S.Žilinskienė

21 d.

Paskutinė mokslo metų ugdymo diena I – III klasių mokiniams

Pamokos sutrumpintos, klasės valandėlė, 2018 – 2019 m. m. aptarimas 45 min. tarp 2 ir 3 pamokų

Klasių vadovai

21 – 23 d.

III – IV klasių Jaunųjų šaulių dalyvavimas integruotose taktinėse pratybose

V.Račkauskas

Iki 25 d.

Pristatyti 2018 – 2019 m. m. klasių kronikas į 9-ą kabinetą direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei arba siųsti el.paštu grimavita@gmail.com

Klasių vadovai

Iki 25 d.

Pristatyti klasių kokybės ir pažangumo lenteles su klasių vadovų parašais direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei

Klasių vadovai

Iki 26 d.

Užpildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas už  2019 m. sausio – birželio mėn. (pristatyti nereikia)

Mokytojai, pagalbos specialistai

Iki 26 d.

Paruošti individualių ugdymo planų suvestines po antrojo pusmečio (pristatyti nereikia)

B.Kaveckienė, III klasių vadovai

Iki 26 d.

Parengti ir pristatyti ugdymo plano projektą 2019 – 2020 m. m. Mokytojų tarybos posėdyje

B.Kaveckienė, ugdymo plano projekto rengimo darbo grupė

26 d. (11.00 val. aktų salėje)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl papildomų darbų rezultatų

2. Dėl gimnazijos ugdymo plano projekto 2019 – 2020 m. m.

 

N.Sakalauskaitė

B.Kaveckienė, darbo grupė

26 d.

Gimnazijos tarybos posėdis:

1. Dėl gimnazijos ugdymo plano 2019 – 2020 m. m. suderinimo

 

A.Budrys

Birželio 27 d. – liepos 2 d.

II – III klasių Jaunųjų šaulių dalyvavimas kvalifikacinėse trečiosios pakopos pratybose

V.Račkauskas

Iki 30 d.

Pristatyti mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitas (iš TAMO) su įrašytais PUPP ir egzaminų įvertinimais ir įsakymo numeriu į raštinę

I – IV klasių vadovai

Iki rugpjūčio 31 d.

Surinkti informaciją apie auklėtinių tolimesnę veiklą (pagal pateiktą lentelę)

IV klasių vadovai

 

___________________________________

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook