Lankomumo tvarka

                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Gimnazijos direktoriaus 2017-02-23

                                                                                                   įsakymu Nr. V-16

 

PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos tikslai:

1.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti motyvaciją;

1.2. vykdyti  mokinių gimnazijos nelankymo prevenciją;

1.3. nustatyti bendrus pamokų lankomumo apskaitos kriterijus gimnazijoje.

2. Ši tvarka nustato:

2.1. mokinių lankomumo Plungės „Saulės“ gimnazijoje apskaitą;

2.2. prevencines poveikio priemones pamokų nelankymui mažinti;

3. Vartojamos sąvokos:

3.1. blogai lankantis mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 30 proc. pamokų.

3.2. nelankantis mokyklos mokinys – tai mokinys, kuris dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko mokyklos ir nesimoko pagal pagrindinio ugdymo programas arba per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau negu 50 proc.

5. Tvarka tvirtinama gimnazijos mokytojų tarybos  posėdyje.

6. Už tvarkos vykdymą atsakingi asmenys: mokinys, klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, tėvai, socialinis pedagogas, gimnazijos administracija.

 

II. LANKOMUMO APSKAITOS  IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

7. Pamokų lankymas fiksuojamas el. dienyne. Mokinio neatvykimas į pamoką žymimas raide „n“, pavėlavimas į pamoką – „p“.

8. Mokyklos taryba nustato, kaip mokinių tėvai informuoja mokyklą apie vaiko neatvykimą į mokyklą ir kaip kontroliuoja lankomumą.

9. Tėvai, (globėjai, rūpintojai):

9.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka;

9.2. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja klasės auklėtoją apie vaiko neatvykimą į gimnaziją, nurodo priežastis;

9.3. kontroliuoja nuolat stebėdami TAMO dienyną ir rašydami pateisinimo lapelius.

10. Klasės vadovas:

10.1. kontroliuoja savo vadovaujančioje klasėje mokinių lankomumą ir vėlavimą į pamokas;

10.2. bendradarbiauja su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, kitais darbuotojais iškilusioms mokinio mokyklos nelankymo problemoms spręsti;

10.3. kartą per mėnesį pažymių fiksavimo dokumentuose įrašo praleistų pamokų skaičių, kartą per mėnesį parengia ir pateikia socialiniam pedagogui ataskaitą apie praleistas pamokas;

10.4. mokiniui neatvykus į mokyklą 3 dienas iš eilės ir tėvams (globėjams, rūpintojams) nepranešus apie jo neatvykimą, išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus, socialinį pedagogą, mokyklos administraciją mokyklos nustatyta tvarka;

10.5. parengia ir mokyklos administracijai pateikia ataskaitą apie auklėjamosios klasės mokinių mokyklos lankomumą ir taikytas prevencijos priemones (pokalbį su mokiniu, tėvų informavimą ir pokalbį su jais, mokinio pasiaiškinimą, drausminę pažymą) esant poreikiui. Su ataskaitomis supažindina mokinių tėvus susirinkimų metu.

11. Socialinis pedagogas:

11.1. analizuoja pamokų praleidimo priežastis;

11.2. įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas;

11.3. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui ir jame dalyvauja; numato prevencines priemones, vaiko grąžinimui į mokyklą;

11.4. konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais ir prireikus mokinį siunčia pas psichologą;

11.5. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams), atskirais atvejais siūlo mokinį perkelti į kitą mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio “Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos “ 10 punktu;

11.6. teikia informaciją Administracinių teisės pažeidimų komisijai apie mokinių tėvus, jeigu dėl jų kaltės ar atsakomybės stokos jų vaikai (iki 16 metų amžiaus) nelanko mokyklos;

11.7. du kartus per mokslo metus (iki vasario 15 d. ir iki spalio 15 d.) pateikia informaciją Švietimo skyriui apie blogai lankančius ir mokyklos nelankančius mokinius iki 16 metų amžiaus ir jiems taikytas poveikio priemones;

11.8. jei mokinys, kuriam sukako 16 metų ir jis yra baigęs privalomojo švietimo programą, piktybiškai, tyčia bėga iš pamokų, nelanko mokyklos, be pateisinamos priežasties praleidžia labai daug pamokų ar kitų ugdymo užsiėmimų, nerodo jokio noro mokytis ir jokios taikytos priemonės yra neefektyvios, gali būti pašalintas iš mokyklos. Apie pašalinimą informuojamas švietimo skyrius.

12. Švietimo skyrius:

12.1. du kartus per mokslo metus (kovo ir lapkričio mėnesiais) surenka ir analizuoja duomenis apie vaikų pamokų lankomumą;

12.2. atlieka tvarkos vykdymo priežiūrą bendrojo lavinimo mokyklose.

 

III. MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKA

13. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

14. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu:

14.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl pamokų nelankymo turi raštu informuoti (priedas Nr.1) gimnazijos direktorių, nurodyti nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiimti atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių.

14.2. Išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis darbas, mokiniui taikoma numatyta atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka.

14.3. Dėl išvykų su tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos dėl kitų priežasčių.

 

IV. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

15. Praleistos pamokos pateisinamos:

15.1.dėl mokinio ligos:

15.1.1.  mokiniui pristačius gydytojo pažymą;

15.1.2.  gavus iš tėvų pateisinimą raštą ne daugiau kaip už tris dėl ligos praleistas dienas kartą per mėnesį.

15.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policiją, pas gydytoją, į teismą ir pan.);

15.3. dėl kitų priežasčių:

15.3.1. dalyvavimas renginiuose (repeticijos ne pamokų metu), atstovavimas mokyklai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose.

15.3.2. atstovavimas kitoms švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms, klubams, gavus šių įstaigų vadovų prašymus ir mokyklos direktoriaus sutikimą.

15.3.3. autobuso, vežančio vaikus į mokyklą, neatvykimas.

15.3.4.  mokymasis vairuoti (pildoma nustatyta forma).

15.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių ne daugiau kaip už tris praleistas dienas kartą per tris mėnesius (išimtys taikomos, tik iš anksto įspėjus klasės vadovą ir gavus direktoriaus leidimą).

 

V. VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

16. Vėluoti į pamokas draudžiama.

17. Mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas e.dienyne pažymi “p”. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko, mokytojas gali žymėti „n“.

18. Sistemingai vėluojant į pamokas mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas klasės vadovas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

19. Surinkus 3 Drausmės pažymas ir elgesiui nepasikeitus, pakartotinai informuojami tėvai, socialinė pedagogė, pasirašoma sutartis su mokiniu dėl vėlavimo.

 

VI. PREVENCINĖS PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI

20. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam mokyklos, gali būti taikomos šios prevencinės priemonės:

20.1. mokiniui, praleidusiam per mėnesį 1 pamoką be pateisinamos priežasties, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas.

20.2. mokiniui, praleidusiam per mėnesį 2 ir daugiau  pamokų be pateisinamos priežasties, mokinys rašo pasiaiškinimą, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

20.3. mokiniui, praleidusiam per mėnesį daugiau kaip 15 pamokų be pateisinamos priežasties, mokinys rašo pasiaiškinimą, informuojami tėvai,  socialinė pedagogė. Socialinis pedagogas pasirašo su mokiniu sutartį dėl pamokų lankymo.

20.4. išnaudojus visas 20.1, 20.2., 20.3 punktuose nurodytas  priemones, klasės vadovas rašo pranešimą (priedas Nr. 2)

20.5. sistemingai pažeidžiant pamokų lankomumo tvarką, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

20.6. jei mokinys,  kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir  toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, informuojamas Švietimo skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius arba kreipiamasi į savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo.

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook