Gimnazijos nuostatai

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Plungės rajono savivaldybės

                                                                                      tarybos 2018 m. birželio 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T1-122

 

PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės „Saulės“ gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Plungės „Saulės“ gimnazijos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Plungės „Saulės“ gimnazija, trumpasis pavadinimas – „Saulės“ gimnazija. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191130264.

3. Mokykla įsteigta 1954 metais.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – Savivaldybės mokykla, kodas 20.

6. Savininkas – Plungės  rajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl Mokyklos  buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos  reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinė: Birutės g. 31, LT – 90112 Plungė.

9. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

10. Tipas – gimnazija, kodas 3125.

11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija, kodas 31251100. Gimnazija vykdo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio, pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį bei suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymosi formos:

13.1. grupinio mokymosi, kodas 40;

13.2. pavienio mokymosi, kodas 50.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai:

14.1. kasdienis mokymas, kodas 401;

14.2. savarankiškas mokymas, kodas 502;

14.3. neakivaizdinis mokymas, kodas 402.

15. Vykdomos švietimo programos:

15.1. pagrindinio ugdymo antrosios dalies programa;

15.2. vidurinio ugdymo programa;

15.3. suaugusiųjų pradinio ugdymo programa;

15.4. suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa;

15.5. suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:

16.1. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

16.2. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

16.3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

16.4. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16.5. Brandos atestatas;

16.6. Brandos atestato (diplomo) priedas;

16.7. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

17. Mokykla turi bendrabutį. Jo buveinė: Birutės g. 33, LT – 90112 Plungė.

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir pavadinimu „Plungės „Saulės“ gimnazija“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1 pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20.2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

21.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

21.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

22. Mokyklos tikslas: ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi. Padėti mokiniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą. Perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą. Sudaryti sąlygas mokiniui įgyti demokratijos tradicijas, įkūnijančias pilietinės bei politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulinės bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui, tenkinti suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius, padėti asmenims grįžti į nuosekliojo mokymosi sistemą, padedant jiems atstatyti mokymosi motyvaciją, sudarant sąlygas pažinti save, išmokti spręsti gyvenime iškylančias problemas.

23. Mokyklos uždaviniai:

23.1. išradingai teikti geros kokybės pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą visiems jo siekiantiems mokiniams, tenkinant pagal galimybes jų poreikius ir interesus;

23.2. laiduoti programos turinio lankstumą ir variantiškumą, programos turinio ir jo perteikimo būdų dermę, individualizuotos programos ir mokinių poreikių bei gebėjimų, vykdomų programų ir valstybės nustatytų išsilavinimo standartų atitikimą;

23.3. kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;

23.4. organizuoti socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ar kitą pagalbą teigiamiems mokinių elgesio pokyčiams pasiekti, sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, grįsti savo veiklą humanistine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.

24. Vykdydama pavestus uždavinius, Mokykla:

24.1. kuria ir sistemingai atnaujina ugdymo turinį, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus;

24.2. rengia pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo mokinių ir suaugusiųjų švietimo programas;

24.3. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

24.4. organizuoja mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų patikrinimus (ir kitus mokymosi pasiekimų patikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

24.5. vykdo brandos egzaminus pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;

24.6. išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.7. sudaro palankias veiklos sąlygas veikti mokinių ir jaunimo organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.8. sudaro Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką;

24.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, organizuoja mokamas papildomas paslaugas (popamokinę mokinių priežiūrą, klubus, būrelius, stovyklas, kultūrines pažintines išvykas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.10. pagal poreikius apgyvendina bendrabutyje mokinius;

24.11. sudaro galimybę mokiniams naudotis Mokyklos biblioteka – informaciniu centru, internetu, ugdymo karjeros centro teikiamomis paslaugomis;

24.12. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

24.13. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;

24.15. vadovaudamasi mokinių maitinimo mokyklose paslaugų teikimo sutarties nuostatomis, kontroliuoja mokinių maitinimo paslaugų kokybę, asortimentą ir kitų sutarties su paslaugų teikėju sąlygų vykdymą;

24.16. rūpinasi mokinių pavėžėjimu, maitinimu, sveikatos priežiūra;

24.17. teikia įvairią informaciją Plungės rajono savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka;

24.18.  vykdo švietimo stebėseną, tyrimus, Mokyklos veiklos įsivertinimą;

24.19. nusistato Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

24.20. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą;

24.21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

24.22. vykdo bazinės rajono ugdymo įstaigos, atliekančios rajono gyventojų Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir Valstybinės kalbos egzaminavimą, funkcijas.

 

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Mokykla, įgyvendindama pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas:

25.1. Turi teisę:

25.1.1. parinkti ugdymo (-si)  ir mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

25.1.2. kurti naujus ugdymo (-si), mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius geros kokybės išsilavinimą;

25.1.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.1.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.1.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimu stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.1.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka;

25.1.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25.2. Privalo:

25.2.1. užtikrinti geros kokybės švietimą, ugdymo, mokymo ir švietimo programų vykdymą, mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.2.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, atvirumą vietos bendruomenei;

25.2.3. teikti informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir kitą pagalbą;

25.2.4. vykdyti profesinį informavimą;

25.2.5. informuoti apie vaiko teisių pažeidimus vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus);

25.2.6. vykdyti Vaiko minimalios priežiūros priemones;

25.2.7. apie Mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, keliančius pavojų mokinių sveikatai ir saugumui, direktorius, jo nesant - budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja Savivaldybės administraciją, Vaiko teisių apsaugos skyrių.

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Plungės rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi Mokyklos taryba;

26.3. suderintą su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba,  ir patvirtintą Mokyklos direktoriaus.

27. Mokyklos direktorių atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Direktorius:

28.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

28.2. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.3. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir kitų darbuotojų veiklos sritis;

28.4. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.5. priima mokinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.6. suderinęs su Mokyklos taryba, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, tvirtina Mokinių elgesio taisykles;

28.7. gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones už mokinio elgesio normų pažeidimą, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

28.8. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, panaikinimo, sustabdymo ar nutraukimo;

28.9. tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, suderinęs su Mokyklos taryba;

28.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.11. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.13. sudaro darbo grupes, metodines grupes;

28.14. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

28.15. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.16. valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.17. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.18. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.20. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

28.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

28.22. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus;

28.23. vykdo kitas teisės aktuose, pareigybės aprašyme ir Mokyklos nuostatuose nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos direktorius atsako:

29.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, demokratinį Mokyklos valdymą, veiklos rezultatus, tinkamą funkcijų atlikimą;

29.2. už bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių elgesio ir etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

29.3. už gerą ir veiksmingą Vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

29.4. už bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

29.5. už viešos  informacijos apie Mokyklos veiklą skelbimą;

29.6. už pagal LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

30. Mokyklos direktoriaus kasmetinės eilinės atostogos, ilgalaikės komandiruotės, laikinojo nedarbingumo, nemokamų atostogų metu ar dėl kitų priežasčių jo nebuvimas darbe įforminamas mero potvarkiu.

31. Mokykloje sudaromos metodinės grupės – mokytojų, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančių specialistų grupės, sudarytos pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti mokiniams ugdyti: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos.

32. Mokykloje veikia klasės vadovų metodinė grupė. Jos nariai yra klasių vadovai. Klasės vadovo veiklą inicijuoja klasės vadovai iš kiekvienos klasių grupės. Klasės vadovų metodinės grupės veiklai vadovauja išrinktas klasių vadovas. Grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Klasės vadovų metodinė grupė užtikrina klasių vadovų bendradarbiavimą, tobulina klasės vadovo darbą teikiant metodinę, informacinę pagalbą, kaip pasirūpinti mokinių gerove, emociniu asmenybės ugdymu, tenkinant mokinių mokymosi mokytis poreikius, siekiant klasių vadovų profesinės kompetencijos augimo, kuriant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, įvairina bendravimo ir bendradarbiavimo formas su mokinių tėvais, vykdo pedagoginį švietimą, skatina klasių vadovus kelti kvalifikaciją kursuose, seminaruose, dalytis gerąja patirtimi.

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

 

33. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

34. Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato direktoriaus patvirtinti Mokyklos tarybos nuostatai.

35. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių parlamentas.

36. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

37. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

38. Taryba:

38.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai ir ugdymo planui,  Mokyklos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

38.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

38.5. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

38.6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.7. svarsto mokytojų tarybos, metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

38.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdymo (-si) ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.9. pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

38.10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

38.11. atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

39. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

41. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

42. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokytojų tarybos nutarimai privalomi visiems mokytojams. 

43. Mokytojų taryba aptaria praktinius švietimo kaitos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, pataria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimais; kartu su ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

44. Koordinacinė taryba – Mokyklos savivaldos institucija, kuri analizuoja praktinius Mokyklos gyvenimo klausimus, organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą, teikia pasiūlymus Mokyklos tarybai. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinę ir pedagoginę pagalbą teikiantys specialistai, metodinių grupių pirmininkai. Koordinacinei tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Tarybos veiklą nustato direktoriaus patvirtinti Koordinacinės tarybos nuostatai.

45. Mokinių parlamentas – nuolat veikianti aukščiausia Mokyklos mokinių savivaldos institucija. Jo nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius. Mokinių parlamento nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Parlamentui vadovauja prezidentas, kurį renka Mokyklos mokiniai. Mokinių parlamentas inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Mokyklos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą. 

46. Klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų komitetas – renkamas klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Šiai institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Tėvų komitetas su klasės vadovu aptaria klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį informavimą, teikia siūlymus Mokytojų ir Mokyklos taryboms, Mokinių parlamentui bei direktoriui.

47. Mokinių ugdymo (-si) organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

48. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai  atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

51. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka.

52. Mokyklos lėšų šaltiniai:

52.1. valstybės ir Savivaldybės biudžeto asignavimai;

52.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

53. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Plungės rajono savivaldybės administracija,  prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės  aktų nustatytus reikalavimus.

58. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami vietinėje spaudoje, Mokyklos interneto svetainėje, Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje, Mokyklos skelbimų lentose.

59. Pranešimai apie Mokyklos likvidavimą, reorganizavimą ar vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose nurodoma visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

60. Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Mokyklos taryba, tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

61. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas gyvendinančios institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

62. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas.

65. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Mokyklos savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai ar Plungės rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybės meras, šias funkcijas vykdo Savivaldybės meras be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

______________________

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook